Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για στα παρακάτω πεδία έρευνας:

— Επιχειρηματικά́ Μοντέλα και Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1 θέση).

— Σχεδιασμός Υπηρεσιών σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (1 θέση).

— Επιχειρηματικές/ Πληροφοριακές Αρχιτεκτονικές (1 θέση).

— Ψηφιακές Κοινότητες σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (1 θέση).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (τηλ. 2321049135).

Οι λεπτομέρειες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: https://www.ba.ihu.gr/phd_studies/

Sitemap

Κορυφή σελίδας