Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»(ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Επανίδρυσης Β: 1765/17-05-2018), προκηρύσσει με την υπ΄ αριθ. 5/06-03-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τριάντα (30) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει­δίκευσηςστη «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση».  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως.

Δεκτοί γίνονται, μετά από επιλογή,  Πτυχιούχοι των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης στη Χρηματοοικονομική, στη Λογιστική, στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Τραπεζική και σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα. Δεν αποκλείονται Πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ, με προτεραιότητα από Τμήματα των οποίων το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικά ή ποσοτικών μεθόδων. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4 του Κανονισμού του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Οι υποψήφι/οι/ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις  4 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής  & Χρηματοοικονομικής αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24 Σέρρες).

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής (το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teicm.gr/Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής).

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του (το ίδιο ισχύει και για δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο).

   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του.  

5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή  ΤΕΙ ή  Επιστημονικούς Συνεργάτες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (διδάκτορες).

6. Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας ως εξής:

6.1 Αγγλικής Γλώσσας:α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) FirstCertificateinEnglishτου Πανεπιστημίου Cambridge(Lower). γ) InternationalEnglishLanguageTestingSystem(IELTS) του Cambridge, LocalExaminationsSyndicate(UCLES)-TheBritishCouncil– IDPEducationAustraliaIELTS.  δ) BusinessEnglishCertificate-Vantage(BECVantage) τουCambridge, LocalExaminationsSyndicate(UCLES). ε) MichiganCertificateofCompetencyinEnglish(MCCE) τουΠανεπιστημίουMichigan. στ) LondonTestsofEnglishLevel3-UpperIntermediateCommunication τουEDEXCEL. ζ)Certificatein Integrated Skills inEnglish ISE II τουTrinity College London. η) ΠιστοποιητικόTOEFL. θ) Πτυχίοαπόαγγλόφωνοπανεπιστήμιοήπτυχίοαγγλικήςφιλολογίαςή

6.2 ΓερμανικήςΓλώσσας:α) ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςγιατηγερμανικήγλώσσαεπιπέδουτουλάχιστονB2. β) ZertifikatDeutschFurDenBeruf(ZDfB)  τουΙνστιτούτουGoethe. γ) ZertifikatV.B.L.T. Soziales Leben τουΠανεπιστημίουτηςΓενεύης. δ) PrufungWirtschaftsDeutsch(PWD) τουΙνστιτούτουGoethe. ε) Πτυχίοαπόγερμανόφωνοπανεπιστήμιοήπτυχίογερμανικήςφιλολογίαςή

6.3 ΓαλλικήςΓλώσσας:α) ΚρατικόΠιστοποιητικόΓλωσσομάθειαςγιατηγαλλικήγλώσσαεπιπέδουτουλάχιστονB2. β) DELFεπιπέδουΒ2. γ) CertificatPratiqueDeLangueFrancaise(Sorbonne1). δ) CertificatV.B.L.T. Niveausocial τουΠανεπιστημίουτηςΓενεύης. ε)  DELF1ER Degre (UNITES A1, A2, A3, A4)  στ) Πτυχίοαπόγαλλόφωνοπανεπιστήμιοήπτυχίογαλλικήςφιλολογίας.  ή

6.4 Δήλωση συμμετοχής σε γραπτές εξετάσειςστην Αγγλική γλώσσα, που διενεργούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ, που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές) ή επαγγελματικά περιοδικά, σχετικά με το επιστημονικό πεδίο του ΠΜΣ (εάν υπάρχουν).

8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

9. Αποδεικτικό συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα υπ΄ αριθ.  1 έως 6 υποχρεωτικά δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teicm.gr/ΠΜΣΛογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το ΠΜΣ-ΧΛ&Δ παρέχεται με δίδακτρα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 800 ευρώ / εξάμηνο και συνολικά σε 2.400 ευρώ. Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των διδάκτρων από το 0,45% υπέρ ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (δηλαδή το σύνολο ή μέρος τους επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ), από το οποίο χρηματοδοτείται και συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού του ΠΜΣ, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν) δεν υπερβαίνει το 100%, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη  Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, από Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00–14:00, στο τηλέφωνο 23210 49136 και στην ιστοσελίδα www.teicm.gr/Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Λογιστικής καιΧρηματοοικονομικής.

Σημείωση: Στην περίπτωση ψήφισης του σχεδίου νόμου για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο του Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μετεξελίσσεται σε Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, η παρούσα πρόσκληση θα επανεκδοθεί προσαρμοσμένη στις διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Γιώργος N. Μαγούλιος

Καθηγητής

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας