Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1.Σύμφωνα με την ενότητα Γ του Οδηγού Συγγραφής ΔΕ, κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου και τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις εξετάσεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ετοιμάσει το σχέδιο για εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα Καθηγητή, με τη σύμφωνη γνώμη του, ο οποίος να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, να ανήκει στους διδάσκοντες στο ΠΜΣ-ΧΛ&Δ και να είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ή μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος ΑΕΙ.

2.Σε αυτό το σχέδιο της έρευνας (έκτασης 2–3 σελίδων) πρέπει να προσδιορίζονται:

- Το ονοματεπώνυμο του φοιτητή.

- Το θέμα της Δ.Ε.

- Η αιτιολόγηση της επιλογής του.

- Η μεθοδολογία.

- Η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία ή το ενδεχόμενο δείγμα του πληθυσμού που επιλέγεται.

- Η  κατ΄ αρχήν (τουλάχιστον) βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί.

- Το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της Δ.Ε.

- Ο προτεινόμενος επιβλέπων Καθηγητής.

3.Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Β΄ εξαμήνου.

4.Τα Σχέδια των ΔΕ, αφού πρώτα εγκριθούν από τον προτεινόμενο επιβλέποντα Καθηγητή, θα υποβληθούν έως 8/5/2019 στο magulios@teicm.grκαι μετά τις τυχόν παρατηρήσεις και την αποδοχή τους, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή έως 24/5/2019.

Ακολουθεί υπόδειγμα υποβολής του Σχεδίου της ΔΕ.

Σέρρες 07/03/2019

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Γιώργος Ν. Μαγούλιος

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας