Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ζ΄ ΚΥΚΛΟΥ

Η Συνέλευση του Τμήματος με την υπ΄ αριθ. 9/30-05-2018 απόφαση επικύρωσε (όπως ο ακόλουθος πίνακας) τις προτάσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ζ Κύκλου του ΠΜΣ για τις Διπλωματικές Εργασίες, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ. Η ανάθεση των ΔΕ θα γίνει με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας