Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» (ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση». Το ΠΜΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 και  επανιδρύθηκε με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο με το ΦΕΚ Β 1765/17-05-2018.

Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης, που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης  με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ, για τη λήψη του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης στη Χρηματοοικονομική, στη Λογιστική, στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Τραπεζική και σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα. Δεν αποκλείονται Πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ, με προτεραιότητα από Τμήματα των οποίων το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικά ή ποσοτικών μεθόδων. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση  διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα μαθημάτων

  1. Τα μαθήματα του Προγράμματος παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως.
  2. Το Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του προγράμματος.
  3. Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος γίνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, για το χειμερινό εξάμηνο και κατά τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, για το εαρινό εξάμηνο. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες. 
  4. Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Επίσης, κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Μετά τη λήξη των μαθημάτων στα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία.
  5. Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα, από την αντίστοιχη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
  6. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από σεμινάρια, διαλέξεις,  ασκήσεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, επισκέψεις σε φορείς και ιδρύματα κ.λπ.
  7. Οι λεπτομέρειες παροχής  τυχόν προπαρασκευαστικών μαθημάτων καθορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
  8. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων, ανά εξάμηνο σπουδών, μπορείτε να το βρείτε στον Νέο Κανονισμό 2018 του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ.

Κανονισμός του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως η διαδικασία εισαγωγής και τα κριτήρια αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων, η λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών, η Διοίκηση, το Διδακτικό Προσωπικό και η Γραμματεία του Προγράμματος, θα βρείτε στον Νέο Κανονισμό 2018 Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ.

Κορυφή σελίδας