Τμήμα Λογιστικής & ΧρηματοοικονομικήςΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ακαδημαϊκή Οργάνωση

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις επιστημονικές εξελίξεις. Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Τα μέλη του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) ανήκουν σε ένα από τους τρεις Τομείς.

 1. Τομέας Οικονομικών και Επιχειρησιακών Μαθημάτων,
 2. Τομέας Ποσοτικών, Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων και Πληροφορικής,
 3. Τομέας Λογιστικών Μαθημάτων,

οι οποίοι συγκροτούνται ως προς τα μαθήματα και τα μέλη ΕΠ, όπως παρακάτω:

Ι. Τομέας Οικονομικών και Επιχειρησιακών Μαθημάτων

(Διευθυντής 2014-2015: Αλεξανδράκης Αλέξανδρος, Αναπλ. Καθηγητής)

Α/Α Μ ά θ η μ α Θ Ε ΑΠ Σ
1 Μικροοικονομική 2 - 1 3
2 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 - 2 4
3 Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου 2 - 1 3
4 Μακροοικονομική 2 - 1 3
5 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 2 - 2 4
6 Εργατικό Δίκαιο- Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης 2 - 2 4
7 Ιδιωτική Οικονομική και Προγραμματισμός 4 - 2 6
8 Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία 2 2 - 4
9 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 3 - 1 4
10 Αρχές Μάρκετινγκ 3 - 1 4
11 Μεθοδολογία Επιστημονικής έρευνας 2 - 2 4
12 Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου-Φορολογικό Δίκαιο 3 - 1 4
13 Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική 2 - 2 4
14 Σεμινάριο Τελειοφοίτων 3 - 2 5
15 Καινοτομία και Ολική Ποιότητα 2 - 2 4

Μέλη ΕΠ:

 1. Μαντζάρης Ιωάννης, Καθηγητής,
 2. Μαγούλιος Γιώργος, Καθηγητής,
 3. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
 4. Κούτρης Κων/νος, Καθηγητής Εφαρμογών,

ΙΙ. Τομέας Ποσοτικών, Χρηματοοικονομικών Μαθημάτων και Πληροφορικής

(Διευθυντής 2014-2015: Αθιανός Στέργιος, Επίκ. Καθηγητής)

Α/Α Μ ά θ η μ α Θ Ε ΑΠ Σ
1 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 3 2 - 5
2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2 - 2 4
3 Αποτίμηση Επιχειρήσεων 2 2 - 4
4 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 2 - 3 5
5 Λογιστική Ομίλων και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 3 - 2 5
6 Οικονομοτεχνικές Μελέτες 3 2 - 5
7 Τραπεζική Χρηματοοικονομική 2 - 2 4
8 Γενικά Μαθηματικά 2 - 1 3
9 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 1 - 3 4
10 Στατιστική Επιχειρήσεων 2 - 4 6
11 Πληροφορική Ι 2 3 - 5
12 Πληροφορική ΙΙ 2 3 - 5
13 Τηλεματική-Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2 - 2 4
14 Πληροφοριακά Συστήματα 3 - 2 5

Μέλη ΕΠ:

 1. Νοτόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
 2. Κύδρος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, 
 3. Αθιανός Στέργιος, Επίκουρος Καθηγητής,
 4. Γκουγκούδης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών,

ΙΙΙ. Τομέας Λογιστικών Μαθημάτων:

(Διευθυντής 2014-2015: Χουλιάρας Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής)

Α/Α Μ ά θ η μ α Θ Ε ΑΠ Σ
1 Γενική Λογιστική Ι 3 - 3 6
2 Γενική Λογιστική ΙΙ 3 - 3 6
3 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 2 - 2 4
4 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 3 - 3 6
5 Λογιστική Εταιρειών 2 - 4 6
6 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2 - 2 4
7 Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι 1 3 - 4
8 Λογιστική Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2 - 2 4
10 Λογιστική Κόστους Ι 2 - 2 4
11 Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ 1 3 - 4
12 Ελεγκτική 3 2 - 5
13 Λογιστική Κόστους ΙΙ 2 2 - 4
14 Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση 2 3 - 5
15 Ειδική Λογιστική 2 - 2 4

Μέλη ΕΠ:

 1. Χουλιάρας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής,
 2. Δάπης Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών,
 3. Κωνσταντινούδης Κλεάνθης, Καθηγητής Εφαρμογών,
Κορυφή σελίδας